• head_banner_01

habarlar

 • Bilek zolaklary IQ salgytmy?

  Bilek zolaklary IQ salgytmy?

  Köp adamlar tenosynowit üçin bilek garawulyny geýmek aňtaw salgytdygyny aýdýarlar.Bu gün, bu barada jikme-jik gürleşeliň ~ Aslynda, her kimiň bilekdäki garyşyk pikirlerine-de düşünip bilerin.Käbirleri synap görmedik bolup, özlerini ynamsyz duýýan bolsa, käbirleri unr ulanan bolmagy mümkin ...
  Koprak oka
 • Sport ylymlaryny meşhurlaýan adamlaryň 80% -i dyz ýassyklaryny nädip saýlamalydygyny bilenoklar, bir hile size öwreder

  Sport ylymlaryny meşhurlaýan adamlaryň 80% -i dyz ýassyklaryny nädip saýlamalydygyny bilenoklar, bir hile size öwreder

  Eger laýyk dyz goraýjy satyn almak isleseňiz, ilki satyn almazdan ozal dyzyna baha bermeli !!Takmynan aşakdaky üç ýagdaýa bölüp bileris 1. Sportda futbol ýa-da basketbol oýnamak ýaly güýçli fiziki gapma-garşylyklar barmy?2. Dyzyň köne şikesleri we agyrylary barmy ...
  Koprak oka
 • Köplenç ulanylýan fitnes goragçylary haýsylar

  Köplenç ulanylýan fitnes goragçylary haýsylar

  Fitnes güýçlendiriji kemer Esasan arka türgenleşigi üçin, biliňiziň öňünden tükenmeginiň we arkaňyzda galyndy güýji bar bolsa okuwy dowam etdirip bilmezligiň öňüni almakdyr.“Sebäbi bilegiň güýji gowşak, myşsa massasy bolsa ...
  Koprak oka
 • Ajaýyp beden gurluşykçylarynyň arasynda umumy ýalňyş düşünjeler: Haýsy bilek ýa-da ellik geýmeli?

  Ajaýyp beden gurluşykçylarynyň arasynda umumy ýalňyş düşünjeler: Haýsy bilek ýa-da ellik geýmeli?

  Gorag enjamlaryny saýlanyňyzda, fitnes täzeçilerinde köplenç şeýle soraglar ýüze çykýar: Ellik ýa-da bilek goraýjy geýmek gowumy?Ellik bilen has uly meýdany goramak gowumy?Bilek goragçysy amatly däl, ulanmagy bes etmelimi?Bu soraglar üçin aşakdaky po ...
  Koprak oka
 • Türgenleşik wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin dogry gorag enjamlaryny saýlaň - türgenleşik wagtynda ulanyp boljak ýa-da ulanmaly gorag enjamlary.

  Türgenleşik wagtynda howpsuzlygy üpjün etmek üçin dogry gorag enjamlaryny saýlaň - türgenleşik wagtynda ulanyp boljak ýa-da ulanmaly gorag enjamlary.

  Ellikler: Fitnesiň başlangyç döwründe fitnes elliklerini goraýjy enjam hökmünde ulanýarys, sebäbi türgenleşigiň başynda ellerimiz gaty sürtülmä çydap bilmeýär, köplenç peselýär we hatda gan çykýar.Käbir aýallar üçin fitnes ellikleri owadan ellerini has gowy gorap we köýnegi azaldyp biler ...
  Koprak oka
 • Gorag enjamlary

  Gorag enjamlary

  Bilek garawulynyň ilkinji wezipesi basyşy üpjün etmek we çişmegi azaltmak;Ikinjisi, işjeňligi çäklendirmek we ýaralanan böleginiň sagalmagyna ýol bermek.Eliň kadaly işlemegine päsgel bermezlik iň gowusy, şonuň üçin zerur bolmasa bilek goragçylarynyň köpüsi barmak hereketine rugsat bermeli ...
  Koprak oka
 • Dyz ýassyklary hakda gürleşiň

  Dyz ýassyklary hakda gürleşiň

  Käbir adamlar gündelik sportda dyz bogunlaryny goramak üçin dyz ýassyklaryny geýmeli diýip hasaplaýarlar.Aslynda bu pikir nädogry.Dyz bogunyňyzda hiç hili mesele ýok bolsa we maşk wagtynda oňaýsyzlyk ýok bolsa, dyz dakynmagyňyz hökman däl.Elbetde, käbir ýagdaýlarda dyz ýassyklaryny geýip bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • Bilek goragçylary hakykatdanam ulanylyp bilnermi?Bu nähili işleýär?

  Bilek goragçylary hakykatdanam ulanylyp bilnermi?Bu nähili işleýär?

  Bilek bedenimiziň iň işjeň bölegidir we bilekdäki çişmegi köpeltmek mümkinçiligi bar.Düwürtikden goramak ýa-da dikelmegi çaltlaşdyrmak üçin bilek garawulyny geýmek täsirli usullardan biridir.Bilek goragçysy sportçylaryň geýmeli zerur zatlarynyň birine öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Bogunlar üçin gorag enjamlary

  Bogunlar üçin gorag enjamlary

  Bilek garawuly, dyz goragçysy we guşak, esasan bogunlarda hereket edýän fitnesde köp ulanylýan gorag enjamydyr.Bogunlaryň çeýeligi sebäpli, gurluşy has çylşyrymly we çylşyrymly gurluş hem bogunlaryň gowşaklygyny kesgitleýär, şonuň üçin bilek goragçysy, ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4