• head_banner_01

Sorag-jogap

Haýsy ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk edendigiňizi aýdyp bilersiňizmi?

Daşary ýurtlarda satylýan önümlerimiz, sport kompaniýasy, sport topary esasy müşderilerimizdir.

Önümlerde öz kompaniýamyzyň nyşany bolup bilermi?

Hawa, elýeterli, öz şahsy logotipiňiz / belligiňiz, rugsadyňyz bilen gaplamada çap edilip bilner, biz köp ýyllap OEM hyzmatyny edýäris.

MOQ-dan az önüm sargyt edip bilerismi?

Eger mukdary az bolsa, çykdajy köp bolar.Şonuň üçin az mukdarda bolmak isleseňiz gowy bolar, ýöne bahasy gaýtadan hasaplanar.

Mugt nusgalar hakda näme?

Mugt nusga hyzmatyny (adaty önümler) hödürläp bileris, ýöne ekspress tölegi özbaşdak. Biziň maksadymyz müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini etmekdir.

Zawodyňyza baryp bilerismi?

Elbetde.Zawodymyza baryp görmek isleseňiz, gepleşik geçirmek üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Zawodyň önümçilik meýilnamasyna görä, iň çalt gowşuryş senesi näçe wagt?

Bir hepdäniň içinde iň çalt gowşuryş wagty.Önümler özleşdirilen bolsa, iň çalt eltiş wagty 30 gün töweregi. Bu ussahanamyzyň önümçilik meýilnamalaryna we önümiň çylşyrymlylygyna baglydyr.