• head_banner_01

habarlar

Bilek zolaklary IQ salgytmy?

Köp adamlar tenosynowit üçin bilek garawulyny geýmek aňtaw salgytdygyny aýdýarlar.Bu gün, bu hakda jikme-jik gürleşeliň ~
Aslynda, her kimiň bilekdäki garyşyk pikirlerine-de düşünip bilerin.Käbirleri synap görmedik bolup, özlerini ynamsyz duýýan bolsalar, beýlekiler bilek zolaklarynyň täsiriniň peselmegine sebäp bolan ygtybarsyz önümleri ulanan bolmagy mümkin.

Bilek zolaklary IQ salgyt

Ine, saýlamak üçin käbir tekliplerbilek goragçysy
Ilki bilen, bilek goragçylaryny geýmegiň tenosynowit keseli bilen kesellänler üçin peýdalydygyny bellemelidiris, sebäbi ýerli hereketi çäklendirip we ýylylygy üpjün edip biler, tenosinowitiň döreýän agyry alamatlaryny ýeňilleşdirer.
Tenosynowitiň esasy sebäbi, uzak wagtlap uzalmagy, gyjyndyrylmagy, sürtülmegi ýa-da sowadylmagy sebäpli ýerli birleşdiriji dokumanyň köpelmegi bolup durýar.Wagtyň geçmegi bilen ýerli ýerlerde aseptiki çişmäniň döremegine sebäp bolup biler, bu esasan agyry alamatlary hökmünde ýüze çykýar we agyr ýagdaýlarda hassanyň kadaly işine täsir edip biler.
Bilek goragçysy esasan tormozlamakda we sürtülmäni azaltmakda, tenosinowitiň agyrlaşmagynyň öňüni almakda we dikelişde kömek edýär.
Galan ünsi haýsy adamlar ösmäge meýilli we geljekde diňe bilek goragçylaryny geýip bilerler?
Aslynda, klawiaturany, syçanlary we kompýuterleri uzak wagtdan bäri ulanýan ofis işgärleri, ýokary öý basyşy bolan talyp oturylyşyklary, çagalaryny saklamaly çaga eneleri we bogunlary “çydamly däl” orta ýaşly we garry adamlar ”Ageaşda keseliň döremegine gaty ýykgyn edilýär.
Ikinjiden, hassalar diňe bilek goragçylaryny geýmeli däl, eýsem gyzgyn gysyş we bejermek ýaly usullar arkaly hem bejerilip bilner.
Itöne bellemeli zat, rezeksiýa edilen we hiç haçan gaýdyp gelmeýän appendisitden tapawutlylykda, bu kesel bilen iş salyşanymyzda diňe bir bejergä däl, eýsem öňüni alyş çärelerine-de mätäç.Bilek goragçylary bilelikdäki ýadawlygyň öňüni alyp biler, esasanam bilek goragçylaryny saýlamakda, goldaw, ýumşak mata, bogun armatura we ýeňil agram - bularyň hemmesi möhüm nokatlar.
Her kim bilegiň ähmiýetini ýatdan çykarmaz diýip umyt edýärin.Bu ýagdaý üçin öňüni almak elmydama bejergiden has möhümdir ~


Iş wagty: Aprel-14-2023