• head_banner_01

habarlar

Sport ylymlaryny meşhurlaýan adamlaryň 80% -i dyz ýassyklaryny nädip saýlamalydygyny bilenoklar, bir hile size öwreder

Eger laýyk dyz goraýjy satyn almak isleseňiz, ilki satyn almazdan ozal dyzyna baha bermeli !!
Takmynan aşakdaky üç ýagdaýa bölüp bileris
1. Sportda futbol ýa-da basketbol oýnamak ýaly güýçli fiziki gapma-garşylyklar barmy?
2. Dyzyň köne şikesleri we agyrylary barmy?Dyz şikes ýetdimi ýa-da maşkdan öň we soň dyzynda agyry ýa-da adatdan daşary ses barmy?
3. Sport sahnasy çylşyrymlymy?Mysal üçin, ylgaýan sport sahnasy çylşyrymly däl, ýekeje mehaniki hereketi gaýtalaýar.Futbol, ​​basketbol we beýleki sport sahnalary birneme çylşyrymly we köp oýunçy toparynyň sport arenasynda gözegçiliksiz faktorlar köp.

dyz ýassyklaryny nädip saýlamaly

☆ Açyk gysyşdyzlyk
Özbaşdak doly açylyp we sazlanyp bilinýän köpük tehnologiýasy dyz goragçysy.Professional açyk gysyş dyz ýassyklary, adatça patellar ýagdaýynda ýuwujylar, dyz ýassyklarynyň iki gapdalynda oturdylan pru .ina barlary we berkitmek üçin garaşsyz gysyş gaýyşlary bar.Esasan dyz bogunlaryna dürli ýiti we dowamly şikesleriň öňüni almak, dyz agyrysyny ýeňilleşdirmek, dyzyňyzy durnuklaşdyrmak üçin patellany düzeltmek, operasiýadan soňky reabilitasiýa maşklaryna kömek etmek we henizem maşklara mätäç bolan dyz bogun keselleri bolan adamlara kömek etmek üçin ulanylýar.Munuň üçin amatly: Sportda güýçli gapma-garşylyklar, çylşyrymly sport sahnalary, dyzyň köne şikesleri ýa-da agyrylary barmy
Tr Trikotaň ýeňli ýönekeý sport dyzlary
Bu ýeň görnüşindäki trikota fabric mata.Material ýeňil we dem alýar, dyzdan goramak üçin professional sport ýeňi bar.Adatça patella ýagdaýynda ýuwujy bar we dyz goragynyň iki gapdalynda bahar kömekçi panelleri oturdylýar.Funksiýa açyk gysyş dyzyndan goramak bilen deňdir.
. dyz köne ýa-da agyryly.
☆ Patellar topary
Doly açylyp bilinýän gysyş kemeri.Patelanyň ýagdaýynda berk patel bilen geýiň.Esasan patellar subluksiýasyny we ýerini üýtgetmek, dyz bogunlarynyň ýeňil we orta şikesleri sebäpli dörän durnuksyzlygy dikeltmek üçin ulanylýar.Uiterlikli: Maşk wagtynda güýçli gapma-garşylyk ýok we maşk sahnasy ýönekeý.Dyzda köne şikes ýa-da agyr agyry bar bolsa, dyz goraýjylary geýmek maslahat berilýär.Diňe patellany düzetmek üçin bolsa, patellar kemerini ulanmak maslahat berilýär.


Iş wagty: Aprel-14-2023