• head_banner_01

Haryt

Gysyş neýlon sport dyzynyň ýeň goldawy

Haryt ady

Dyz epmek goldawy

Marka ady

JRX

Reňk

Gara

Funksiýa

Sport dyzlaryny goramak

Logotip

Custöriteleşdirilen logotip bar

Ölçegi

SL

Material

Neýlon

MOQ

100PCS

Gaplamak

Custörite gaplama

Mysal

Goldaw nusgasy

OEM / ODM

Reňk / Ölçeg / Material / Logotip / Gaplamak we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dyz epleri adamlaryň dyzlaryny goramak üçin ulanylýan gorag enjamlaryna degişlidir.Sporty goramak, sowukdan goramak we bilelikdäki hyzmat etmek wezipeleri bar.Türgenler, orta ýaşly we garry adamlar, dyz keselleri bilen kesellänler üçin amatly.Häzirki zaman sportlarynda dyz ýassyklaryny ulanmak gaty giňdir.Dyz diňe bir sportda diýseň möhüm bir bölek bolman, eýsem birneme gowşak we aňsat ýaralanan bölekdir, şeýle hem ýaralananda gaty agyryly we haýal dikeldiş ýagdaýydyr.Dyz epleri belli bir derejede şikesleri azaldyp we öňüni alyp biler, şeýle hem gyşda sowuklygyň öňüni almakda rol oýnap biler.Neýlon dyz ýassyklary ulanylanda, patella birneme berkidilýär.Bu ýeňil tormozly dyz paneli, adaty maşk wagtynda dyzy goramak üçin ulanylyp bilner we bu neýlon dyz çeňňegi gaty dem alýar we maşk wagtynda hiç zat duýmaz.

Dyz- (5)
Dyz- (6)

Aýratynlyklary

1. Bu dyz çeňňegi elastik we dem alýan neýlon matadan ýasalýar.

2. Bu dyz goldawy rahat, ýeňil we geýmek we çykarmak aňsat.

3. warmyly saklaň: Dyz temperatura has duýgur we sowuk tutmak aňsat.Esasanam käbir sowuk şertlerde aýak myşsalary sowuk duýulmaýar, ýöne dyza degeniňizde gaty sowukdygyny görersiňiz.Dyz ýassyklary bolmasa, dyz bogunlarynyň agyrysyny döretmek aňsat.

4. Tormozy dakyň: Dyz epleri esasan bogunlaryň hereket aralygyny çäklendirmek üçin elastik bandajlary ulanýar we patellany düzeltmekde we hereket wagtynda myşsalara we bogunlara kömek etmekde rol oýnaýar.

5. Saglygy goramak: Gan aýlanyşygyny ösdürip, mikrosirkulýasiýany gowulaşdyryp, meridianlary rahatlandyryp biler.Käbir hytaý ösümlik dermanlary qi iýmitlendirmek we ýini iýmitlendirmek, ýeli ýok etmek we çyglylygy aýyrmak üçin goşulýar.

Dyz- (8)
Dyz- (7)

  • Öňki:
  • Indiki: